1. Producent udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty katalogowe:

 • 8 lat na powłokę grzejników stalowych we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
 • 8 lat na szczelność grzejników stalowych oraz odlewanych montowanych fabrycznie,
 • 3 lata na powłokę grzejników chromowanych,
 • 2 lata na powłokę grzejników odlewanych.

Grzałki elektryczne do grzejników oraz podzespoły elektryczne w grzejnikach elektrycznych:

 • 2 lata.

Poręcze, uchwyty oraz wsporniki sanitarne:

 • 2 lata na powłokę produktów we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
 • 2 lata na powłokę chromowaną.

Akcesoria grzejnikowe i grzałkowe:

 • 2 lata.

2. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem że w przypadku:
grzałek:

 • okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.

grzejników stalowych:

 • okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat, lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.

grzejników chromowanych:

 • okres gwarancji na powłokę chromowaną wynosi 3 lata, lecz nie więcej niż 4 lata od daty produkcji.

grzejników żeliwnych:

 • okres gwarancji na powłokę malarską wynosi 2 lata, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji, zaś na szczelność zestawów montowanych fabrycznie 8 lat, lecz nie więcej niż 9 lat od daty produkcji.

poręczy sanitarnych, uchwytów i wsporników:

 • okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.

3. Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Producenta lub za pośrednictwem Partnera Handlowego poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest niemożliwy), karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Brak dostarczenia któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.


4. Producent rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne z tytułu udzielonej gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia lub dłuższym, ustalonym  indywidualnie, jeśli reklamacja wymaga wykonania szczegółowej ekspertyzy produktu. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest na podstawie dostarczonego produktu lub dokumentacji zdjęciowej.


5. Koszty wymiany produktu wynikające z reklamacji, takie jak koszty demontażu, dostarczenia produktu Konsumentowi, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, obciążają Partnera Handlowego (tj. przedsiębiorcę sprzedającego produkt bezpośrednio Konsumentowi). Ewentualna partycypacja Producenta w kosztach wymiany lub ich zwrot Partnerowi Handlowemu ustalane są indywidualnie pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym. Koszt nowego produktu, w tym dostarczenia go do Partnera Handlowego,
obciąża Producenta.


6. Zgłoszenia gwarancyjne są przyjmowane:

 • pocztą elektroniczną,
 • faksem,
 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie Producenta
 • www.termaheat.pl,
 • pocztą.

7. Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:

 • uszkodzeń transportowych zawinionych przez przewoźnika lub powstałych w czasie wyładunku towaru (dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Partnerem Handlowym i Producentem). Warunki uznania reklamacji uszkodzeń transportowych określa pkt 4E,
 • uszkodzeń magazynowych (grzejnik przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania),
 • składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
 • zasilania grzejników medium odbiegającym od standardowo przyjętego dla danego typu wyrobu (np. parą wodną), stosowania jako czynnika grzewczego medium zawierającego związki agresywne dla materiału, z którego grzejnik jest wykonany, czyli stali, żeliwa lub aluminium,
 • zasilania grzejników medium grzewczym o ciśnieniu roboczym przekraczającym normatywne, określone w instrukcji użytkowania albo dokumentacji technicznej produktu lub doprowadzenie do sytuacji wzrostu ciśnienia w grzejniku poprzez użytkowanie zamontowanej w nim grzałki przy zamkniętych obydwu zaworach, lub poprzez pozostawienie zbyt małej poduszki powietrznej w niezależnym grzejniku elektrycznym,
 • stosowania wyrobów z powłokami lakierniczymi standardowymi,
 • w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
 • instalowania grzejników stalowych w instalacjach grzewczych otwartych, ze stałym podłączeniem do wody wodociągowej i instalacjach opróżnianych z czynnika grzewczego częściej niż wynika to z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
 • stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabezpieczenia wyrobu),
 • nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) montażu, użytkowania lub demontażu,
 • zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • ingerencji w konstrukcję urządzenia.

8. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).
9. Trwająca procedura rozpatrzenia reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.